گیاه آپارتمانی سانسوریا پاکوتاه

220,000 تومان

گیاه آپارتمانی شفلرای بونسای

580,000 تومان

گیاه آپارتمانی سیکاس

1,650,000 تومان

گیاه آپارتمانی سانسوریا

3,550,000 تومان

گیاه آپارتمانی زاموفیلیا

3,030,000 تومان

گیاه آپارتمانی پیله موآ

5,550,000 تومان

گیاه آپارتمانی پاندانوس

4,800,000 تومان

گیاه آپارتمانی بابا آدم

3,530,000 تومان

کروتن پرتقالی

3,750,000 تومان

باکس گل کد 3006

525,000 تومان

باکس گل کد 3004

1,000,000 تومان

باکس گل کد 3003

1,500,000 تومان